Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) (8-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) (8-2-2021)

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) (8-2-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
και ιδίως του άρθρου 55 παρ. 1, 2, 4 και 5 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και 60 του ν. 4623/2019 «Σύσταση και λειτουργία του
Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΦΕΚ Α΄134), όπως ισχύει.

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137), όπως
ισχύει.

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133), όπως ισχύει,

δ) του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 82 παρ. 3 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει.

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26), όπως ισχύει.

στ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει.

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄119), όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄121).

θ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄123).

ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄
85), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 2902).

3. Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020, Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 241).

4. Την υπ΄ αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/53/09.01.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με
θέμα: «Ορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 33).

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη.

Εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Το «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» έχει τους ακόλουθους σκοπούς, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 60, παρ. 8 του v. 4623/2019:

α. Τη διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του Διαστήματος και την
εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε
συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δημόσιο και τον
Ιδιωτικό Τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για
την επίτευξη των στόχων.

Συνημμένα:

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) (8-2-2021) με ΑΔΑ: ΩΤΥ346ΜΤΛΠ-6ΜΑ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης