Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»(ΦΕΚ 93/τ.Α ́/20.4.2011), όπως ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Π.Δ.76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Β ́/13.6.2012), όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.» (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/3.3.1994), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/τ. Α΄/31.7.1990), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/21.9.2017) «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις» καθώς και την υπ’αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27.9.2017 (ΑΔΑ: 66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν.4369/2016 με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017…. και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου» (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/5.3.2001), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις… και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων…και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθ. 7997/2013 (ΦΕΚ 640/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23.12.2013) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

11. Την υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./136/6303/12.04.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (του άρθρου 2, παρ. 1).

12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων: α) του Προϊσταμένου της Β΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και β) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 104 34), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/14.2.2006), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης