Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Α. Το Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 153 και της παραγράφου 14 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) και προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά ειδικότητα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, να υποβάλουν έως και τις 9 Ιουλίου 2021 στο e-mail: st1gram@mfa.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, κατά το συνημμένο στο τέλος της παρούσας υπόδειγμα (Παράρτημα Α’), επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά (Παράρτημα Β’).

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πληρούν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα, εφόσον:

α) έχει παρέλθει διετία από το διορισμό τους,

β) δεν έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας ή έχει γίνει προηγουμένως δεκτή αίτηση απαλλαγής τους από τα εν λόγω καθήκοντα,

γ) έχει παρέλθει διετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασής τους, με την εξαίρεση απόσπασης για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή σε υπηρεσία απομακρυσμένης/παραμεθόριας περιοχής,

δ) δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη και ε) δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

 

Γ. Οι αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Εμπειρία σε έργα και μελέτες δικτύων
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 Εμπειρία σε κτιριακά, γεωτεχνικά, υδραυλικά έργα – μελέτες. Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου, σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5 Εμπειρία στην οδήγηση οχημάτων μεταφοράς προσώπων

 

Δ. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση υπάλληλοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει:

 

  1. να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει,
  2. να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα, λόγω της φύσης των καθηκόντων που θα κληθούν να εκπληρώσουν.
  3. να διαθέτουν την επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ανά κατηγορία και κλάδο, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Η κατοχή μεταπτυχιακών/ διδακτορικών τίτλων, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επιπρόσθετη εργασιακή προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθούν.

Ε. Οι αιτούντες υποψήφιοι για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της εργασιακής εμπειρίας τους ενδέχεται, σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων για κάλυψη μέσω απόσπασης, να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Για τη διαδικασία συνέντευξης, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία, θα ενημερωθούν εγκαίρως οι υποψήφιοι.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΤ. Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται και ο φορέας που επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με ΑΔΑ: ΩΧ7ΒΕ-ΚΡ8