Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) (6-2-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) (6-2-2016)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) (6-2-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 863/4-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρσοβία με στοιχεία:

-COM/TA/CPMM-2016/WARSAW

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην ως άνω Υπηρεσία στην διεύθυνση:

COMM-MM-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.eu

μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2016 (ώρα Βαρσοβία 12:00).

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν.Γεν.Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7Ξ81465ΦΘΕ-ΗΟΓ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) (6-2-2016)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) (6-2-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 863/4-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρσοβία με στοιχεία:

-COM/TA/CPMM-2016/WARSAW

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην ως άνω Υπηρεσία στην διεύθυνση:

COMM-MM-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.eu

μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2016 (ώρα Βαρσοβία 12:00).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν.Γεν.Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7Ξ81465ΦΘΕ-ΗΟΓ)