Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (2-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (2-11-2021)

Σύμφωνα με τα με Α.Π.6867/18-10-2021 και Α.Π.7005/20-10-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –           ΘΕΣΗ          –             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

R C T – 2 0 2 1 – 0 0 1 3 1, Fundamental Rights Monitor-Intermediate level (A D 5), 16-11-2021

R C T – 2 0 2 1 – 0 0 0 6 1, Deputy Fundamental Rights Officer (A D 9), 22-11-2021

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00131

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00061

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ως άνω Οργανισμό.

 

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (2-11-2021) με ΑΔΑ: 6ΜΓΕ46ΜΤΛ6-9ΧΒ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (2-11-2021)

Σύμφωνα με τα με Α.Π.6867/18-10-2021 και Α.Π.7005/20-10-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –           ΘΕΣΗ          –             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ