Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (18-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (18-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.6911/19-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director-AD14), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με στοιχεία:

COM/2021/20069

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 19η Νοεμβρίου 2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Πληροφορίες αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://echa.europa.eu/documents/10162/17069/this_is_echa_en.pdf/fd62ae88-bfbb-7bf4-a3c5-acd9a78e3096?t=1576229233605

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/418A/01&from=EN

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (18-11-2021) με ΑΔΑ: 67ΥΒ46ΜΤΛ6-0Δ8

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (13-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.6911/19-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director-AD14), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με στοιχεία: