Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (KDT JU)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (KDT JU) (26-8-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (KDT JU) (26-8-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π. 4267/16-06-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινή Επιχείρηση Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –      ΘΕΣΗ          –         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

COM/2022/20081, Executive Director – Temporary Staff (AD 14 ), 06-09-2022,12:00 τ.ώ.Bρυξελλών

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Κοινής Επιχείρησης Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες

https://www.kdt-ju.europa.eu/vacancies

και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς,
απευθείας, στην ως άνω Κοινή Επιχείρηση.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής

Διεύθυνσης

κ.α.α.

Ειρήνη Χριστοφόρου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γ ρ α φ ε ί ο   Υ π ο υ ρ γ ο ύ   Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν

– Γ ρ α φ ε ί ο   Γ ε ν ι κ ο ύ   Γ ρ α μ μ α τ έ α

– Δ / ν σ η   Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν   Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (KDT JU) (26-8-2022), με ΑΔΑ: 9ΞΔΧ46ΜΤΛ6-Μ87

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης