Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (4-11-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (4-11-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.6812/17.10.2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

CONS/TA-AD/JAI AD7–Administrator (JAI.1: HOME AFFAIRS)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 8η Νοεμβρίου 2022, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 10 της ανωτέρω προκήρυξης.

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Συνημμένο:

Η υπό στοιχεία CONS/TA-AD/JAI AD7 προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (4-11-2022), με ΑΔΑ: ΩΝΒΘ46ΜΤΛ6-ΛΜ8

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης