Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Οικονομικού Συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28-9-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Οικονομικού Συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28-9-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Οικονομικού Συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28-9-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.6103/15-09-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DG NEAR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Οικονομικού Συμβούλου, με στοιχεία:

COM/ TA/ NEAR/ ADV/ 21/ AD13/ BΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about-us/career-opportunities_en

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην ως άνω προκήρυξη, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HR-2021_NEAR_ADVISER@ec.europa.eu

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης με (ΑΔΑ: 6ΣΨΞ46ΜΤΛ6-13Θ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Σύμφωνα με το Α.Π.6103/15-09-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DG NEAR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Οικονομικού Συμβούλου, με στοιχεία: