Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15-6-2021) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15-6-2021) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15-6-2021) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π. 3804/28-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα ειδικότητας Αρχιτέκτονα Λύσεων (Solution Architect) για τη Μονάδα Σχεδιασμού Λύσεων της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής) λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες θα αποσταλούν μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ, αυτές θα πρέπει να περιέλθουν στη Μ.Ε.Α. ΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be, το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2021.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης με ΑΔΑ: ΩΞ0Ρ46ΜΤΛ6-ΙΥΔ

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15-6-2021) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15-6-2021) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π. 3804/28-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα ειδικότητας Αρχιτέκτονα Λύσεων (Solution Architect) για τη Μονάδα Σχεδιασμού Λύσεων της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής) λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες θα αποσταλούν μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ, αυτές θα πρέπει να περιέλθουν στη Μ.Ε.Α. ΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be, το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2021.