Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Καθαρό Υδρογόνο (CleanH2JU)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Καθαρό Υδρογόνο (CleanH2JU) (1-9-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Καθαρό Υδρογόνο (CleanH2JU) (1-9-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1116/9485/15-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ58646ΜΤΛ6-83Ε) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το A.Π.4821/04-07-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινή Επιχείρηση για Kαθαρό Yδρογόνο (Clean Hydrogen Joint Undertaking – CleanH2JU) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

Ref:CleanH2JU/SNE/2022.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 18η Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

http://www.clean-hydrogen.europa.eu

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε admin@rp-grece.be, το αργότερο έως την 14η Σεπτεμβρίου 2022.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

κ.α.α.

Ειρήνη Χριστοφόρου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Καθαρό Υδρογόνο (CleanH2JU) (1-9-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: 6Δ7Κ46ΜΤΛ6-ΝΒΧ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης