Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (22-9-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (22-9-2021)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (22-9-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.: ΕΥΕΔ 5905/8-9-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ.Φ.Π3/53ΕΥΕΔ-46546/13-9-2021 έγγραφό του Υπ. Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (E.Y.Ε.Δ.) δημοσιεύει προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αίγυπτο, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                  ΘΕΣΗ                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Delegation of the European Union to Egypt, Policy Officer in the Political, Press and Information Section, covering gender, justice, home affairs and security, 24-9-2021

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι τις 24-9-2021, καθώς η έναρξη της απόσπασης έχει ορισθεί για την 1η Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι το κόστος της ανωτέρω θέσης δεν καλύπτεται από την ΕΥΕΔ Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε.Δ. (European External Action Service, EEAS),

https://eeas.europa.eu.

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης, με ΑΔΑ: 6ΒΕΒ46ΜΤΛ6-57Μ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης