Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3859/30-05-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, η οποία είναι αναρτημένη τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ:C185Α of 30.05.2018) όσο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                     ΘΕΣΗ

CONS/AD/141/18            Deputy Director General (AD15) for Council’s Translation Service

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 27η Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΩΠ465ΧΘΨ-Υ5Θ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3859/30-05-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, η οποία είναι αναρτημένη τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ:C185Α of 30.05.2018) όσο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                     ΘΕΣΗ

CONS/AD/141/18            Deputy Director General (AD15) for Council’s Translation Service

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 27η Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΩΠ465ΧΘΨ-Υ5Θ)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (19-6-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3859/30-05-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, η οποία είναι αναρτημένη τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ:C185Α of 30.05.2018) όσο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                     ΘΕΣΗ

CONS/AD/141/18            Deputy Director General (AD15) for Council’s Translation Service