Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) (5-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) (5-10-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5900/13.09.2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων με στοιχεία:

ERA/CA/2022/002-OPE «Project Officers in the Operational Units – Contract Agents 3(a) FGIV»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2022 (23.59 τ.ώ.).

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.era.europa.eu

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@era.europa.eu

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

κ.α.α.

Ειρήνη Χριστοφόρου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γ ρ α φ ε ί ο  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς

– Γ ρ α φ ε ί ο  Γ ε ν ι κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α

– Δ / ν σ η  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) (5-10-2022) με ΑΔΑ: Ψ04Β46ΜΤΛ6-Ψ4Δ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης