Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) (5-7-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) (5-7-2021)

Σχετ.: Οι με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/9-10-2020 (ΑΔΑ: Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω7ΠΙ46ΜΤΛ6-762)), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/728/21201/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΗΠ46ΜΤΛ6-4Υ0) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/740/ 21977/7-12-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΠΑ46ΜΤΛ6-Χ7Υ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/762/859/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6Φ7146ΜΤΛ6-Δ18) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π.4480/17-06-2021 και Α.Π. 4540/21-06-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                               ΘΕΣΗ              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ENISA-TA36-AST-2021-03, Cybersecurity Officer (AST6), 15.07.2021 (16:00 ώρα Κ.Ε.)

ENISA-SNE-2020-13, (3)SNEs-Operational Cooperation, Νέα παράταση 30.09.2021 (15:00 ώρα Κ.Ε.)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπό στοιχεία ENISA-SNE-2020-13 προκήρυξη, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass) και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter), καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας των αιτούντων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. ΕΕ (admin@rp-grece.be) έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπό στοιχεία ENISA-TA36-AST-2021-03 προκήρυξη πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) (5-7-2021)

Σχετ.: Οι με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/713/18527/9-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΠΙ46ΜΤΛ6-762), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/728/21201/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΗΠ46ΜΤΛ6-4Υ0) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/740/ 21977/7-12-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΠΑ46ΜΤΛ6-Χ7Υ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/762/859/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6Φ7146ΜΤΛ6-Δ18) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π.4480/17-06-2021 και Α.Π. 4540/21-06-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: