Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (7-1-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (7-1-2021)

Σύμφωνα με τα Α.Π. 8421/21-12-2020 και 8436/21-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τις κάτωθι προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΣΗ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

eu-LISA/20/TA/AST3/20.1, Human Resources Assistant Learning and Development, 22.01.2021

eu-LISA/20/TA/AD5/22.1, Finance and Budget Officer, 29.01.2021

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, έως τις καθορισμένες ημερομηνίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
https://www.eulisa.europa.eu.

Το παρόν αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr,
στην ενότητα «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό /
Προσλήψεις».

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (7-1-2021) (ΑΔΑ: ΨΚ8746ΜΤΛ6-ΚΥΠ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (7-1-2021)

Σύμφωνα με τα Α.Π. 8421/21-12-2020 και 8436/21-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τις κάτωθι προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΣΗ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

eu-LISA/20/TA/AST3/20.1, Human Resources Assistant Learning and Development, 22.01.2021

eu-LISA/20/TA/AD5/22.1, Finance and Budget Officer, 29.01.2021

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, έως τις καθορισμένες ημερομηνίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
https://www.eulisa.europa.eu.

Το παρόν αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr,
στην ενότητα «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό /
Προσλήψεις».

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (7-1-2021) (ΑΔΑ: ΨΚ8746ΜΤΛ6-ΚΥΠ)