Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (16-9-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (16-9-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (16-9-2021)

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/915/15238/10-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΦ746ΜΤΛ6-3ΕΡ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.5797/03-09-2021 έγγραφό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάτωθι προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΕΙΣ                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

SNE/2021/013, SNE in Coast Guard and Law Enforcement Unit in Operational Response Division-Operational Officer, Παράταση έως 19-09-2021

Επίσης, σύμφωνα με το Α.Π.5801/03-09-2021 έγγραφό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΕΙΣ                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

SNE/2021/015, SNE in Risk Analysis Unit/Situational Awareness and Monitoring Division -Analyst, έως 30-09-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπό στοιχεία SNE/2021/013 προκήρυξη, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass) και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter), καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας των αιτούντων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. ΕΕ (admin@rp-grece.be), το αργότερο μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπό στοιχεία SNE/2021/015 προκήρυξη, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass) και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter), καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας των αιτούντων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. ΕΕ (admin@rp-grece.be), το αργότερο μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6ΛΒΝ46ΜΤΛ6-Π2Μ

Για την Π.Ε. Κοζάνης