Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (21-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (21-3-2022)

Σύμφωνα με τα Α.Π.:1406/25-02-2022 και Α.Π.:1645/04-03-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             – –           ΘΕΣΗ            – –                    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SRB/AD/2022/002, Planning and Programming Officer (AD 6), 29-03-2022
(12:00 ώρα Βρυξελλών)

SRB/AD/2022/001, Data and Business Process Management Team Leader (AD 8), 04-04-2022 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

SRB/AD/2022/003, Data and Business Process Management Expert (AD 5), 04-04-2022
(12:00 ώρα Βρυξελλών)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

https://srb.europa.eu/en/vacancies

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category--proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς,
απευθείας, στo ως άνω Συμβούλιο.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ /ν σ η Διοικητικών Υπηρεσιών

– Δ /ν σ η Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (21-3-2022), με (ΑΔΑ: 94ΨΨ46ΜΤΛ6-3ΜΚ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης