Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (25-8-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (25-8-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (25-8-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/893/13739/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΦ446ΜΤΛ6-ΦΝ2) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα με Α.Π.5354/19-07-2021 και Α.Π.5652/11-08-2021 και Α.Π.5635/06-08-2021 και Α.Π.5626/06-08-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –      ΘΕΣΕΙΣ          –         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

21/EJ/SNE/01, Seconded National Expert in the Casework Unit, Παράταση έως 15.09.2021

21/EJ/08, Human Resources Officer, 15.09.2021

21/EJ/07, Head of the Corporate Communications Unit, 23.09.2021

21/EJ/06, Head of Sector – Digital Infrastructure, 07.09.2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/secondments

https://recruitment.eurojust.europa.eu/

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπό στοιχεία 21/EJ/SNE/01 προκήρυξη, συνοδευόμενες από το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας των αιτούντων, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. ΕΕ (admin@rp-grece.be), το αργότερο μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις υπό στοιχεία 21/EJ/08, 21/EJ/07 και 21/EJ/06 προκηρύξεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ως άνω Οργανισμό.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΡΜ46ΜΤΛ6-8ΔΟ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης