Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA (9-3-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA (9-3-2020)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA (9-3-2020)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1301/21.02.2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ε.Υ.Ε.Δ. με την από 19.02.2020 επιστολή της, προκηρύσσει θέσεις σε Αποστολή EUCAP SOMALIA οι οποίες θα πληρωθούν με απόσπαση στελεχών εθνικών Διοικήσεων των κρατών-μελών (seconded) και σε ορισμένες περιπτώσεις, εναλλακτικά, με σύναψη σύμβασης (contracted).

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων τίθεται η 11η Μαρτίου 2020, 17:00 τοπική ώρα.

Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία αποστέλλει, μέσω της εφαρμογής goalkeeper (https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/) την αίτηση του στελέχους της προς την Α12 Διεύθυνση ΥΠΕΞ, η οποία και την υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Υ.Ε.Δ.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦΓΞ46ΜΤΛ6-ΛΣ0)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA (9-3-2020)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Αποστολή EUCAP SOMALIA (9-3-2020)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1301/21.02.2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ε.Υ.Ε.Δ. με την από 19.02.2020 επιστολή της, προκηρύσσει θέσεις σε Αποστολή EUCAP SOMALIA οι οποίες θα πληρωθούν με απόσπαση στελεχών εθνικών Διοικήσεων των κρατών-μελών (seconded) και σε ορισμένες περιπτώσεις, εναλλακτικά, με σύναψη σύμβασης (contracted).

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων τίθεται η 11η Μαρτίου 2020, 17:00 τοπική ώρα.

Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία αποστέλλει, μέσω της εφαρμογής goalkeeper (https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/) την αίτηση του στελέχους της προς την Α12 Διεύθυνση ΥΠΕΞ, η οποία και την υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Υ.Ε.Δ.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦΓΞ46ΜΤΛ6-ΛΣ0)