Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (11-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (11-10-2022)

Σύμφωνα με τα A.Π.6350/29-09-2022, A.Π.6348/29-09-2022 και A.Π.6349/29-09-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων και θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                   ΘΕΣΗ                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

EMSA/CA/2022/09, Reserve List for Project Officer for the THESIS platform-FGIV), 24.10.2022 (23.59 τ.ώ.Λισσαβώνας)

EMSA/CA/2022/11, Reserve List for a Financial and Administrative Assistant- (FGIΙΙ), 24.10.2022 (23.59 τ.ώ.Λισσαβώνας)

EMSA/CA/2022/10, Reserve List for Project Officer for the Decarbonisation of shipping (FGIV), 25.10.2022 (23.59 τ.ώ.Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2022/09, Project Officer for the THESIS platform, 09.11.2022
(17.00 τ.ώ.Λισσαβώνας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://emsa.europa.eu/about/work.html

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στους συνδέσμους:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

και

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Επισημαίνεται ότι, για τη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα ΕΜSA/SNE/2022/09, οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από έγγραφο της υπηρεσίας τους πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. ΕΕ έως τις 7-11-2022.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των λοιπών ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Υπηρεσία.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (11-10-2022), με ΑΔΑ: ΡΛΜ146ΜΤΛ6-ΡΘ1

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης