Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) logo 2

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικού Εμπειρογνώμονα και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (1-4-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικού Εμπειρογνώμονα και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (1-4-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/1036/2709/10-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩΓ46ΜΤΛ6-ΠΡΩ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π.2008/18-03-2022 και Α.Π.2193/24-03-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (European Union Agency for Asylum – EUAA) γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                               ΘΕΣΗ                                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EUAA/2022/SNE/002, Strategic Analysis Expert, Παράταση έως 07-04-2022 (12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

EUAA/2022/ΤΑ/002, Head of Training and Learning Management Unit, Παράταση έως 07-04-2022 (12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://careers.euaa.europa.eu

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα (EUAA/2022/SNE/002) δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

ενώ η προκήρυξη θέσης Temporary Agent (EUAA/2022/ΤΑ/002) δημοσιεύεται στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικού Εμπειρογνώμονα και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (1-4-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με (ΑΔΑ: Ψ60Η46ΜΤΛ6-ΨΔΔ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης