Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021)

Σχετ.: Η με A.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/810/5262/05-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΕΚ46ΜΤΛ6-ΡΝΒ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 3182/04-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (European Maritime Safety Agency – EMSA) γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις κάτωθι προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/SNE/2021/02, Project Officer for Regulatory Compliance, 17-05-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2021/03, Project Officer for Sustainability 17-05-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

Τα κράτη – μέλη καλούνται να προτείνουν, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους, κατάλληλους υποψηφίους.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από έγγραφο της Υπηρεσίας τους πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. Ε.Ε. (admin@rp-grece.be) το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies

Επίσης η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, στη διαδρομή «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις».

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021) (με ΑΔΑ: 6ΟΧΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΖ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12-5-2021)

Σχετ.: Η με A.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/810/5262/05-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΕΚ46ΜΤΛ6-ΡΝΒ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 3182/04-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (European Maritime Safety Agency – EMSA) γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις κάτωθι προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: