Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (15-2-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (15-2-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Τα με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/968/20508/08-11-2021 (ΑΔΑ: 979Η46ΜΤΛ6-ΧΩΒ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/1007/22935/29-12-2021 (ΑΔΑ: 61X946ΜΤΛG-Ω21) έγγραφά μας

Σύμφωνα με το με Α.Π. 335/18-01-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΕΙΣ                         ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

PRSP RBM SEC 8/2021, SNE-Policy Expert (Investment firms and Operational risk), 17.02.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ERA RAST SEC 7/2021, SNE- Banksector Analyst (SNE), 17.02.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή (EBA-Applications@eba.europa.eu).

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (15-2-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: ΡΑΨΙ46ΜΤΛ6-86Π

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης