Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.1184/25.02.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, διαφορετικών ειδικοτήτων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   –       ΘΕΣΗ  –                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ELA/SNE/2021/02, Seconded National Experts (Various Profiles) 16.03.2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ela.europa.eu/vacancies/seconded-national-experts-sne-various-profiles

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021) με ΑΔΑ: 6Ψ7Κ46ΜΤΛ6-ΗΑΠ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.1184/25.02.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, διαφορετικών ειδικοτήτων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   –       ΘΕΣΗ  –                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ELA/SNE/2021/02, Seconded National Experts (Various Profiles) 16.03.2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ela.europa.eu/vacancies/seconded-national-experts-sne-various-profiles

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021) με ΑΔΑ: 6Ψ7Κ46ΜΤΛ6-ΗΑΠ

Η Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) (16-3-2021) με ΑΔΑ: 6Ψ7Κ46ΜΤΛ6-ΗΑΠ