Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) logo

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (16-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (16-2-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (16-2-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 423/25-01-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ Ε.Ε.), γνωστοποιείται η υπό στοιχεία Ares (2021) 434455/19-01-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που αφορά στην υπό στοιχεία E R C E A / S N E / 1 9 1 / 2 0 2 1 προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ανωτέρω Οργανισμό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Απριλίου 2021, 12:00 τοπική ώρα Βρυξελλών.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι τις 9 Απριλίου 2021.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://erc.europa.eu/about-erc/careers

Η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr, στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό/Προσωπικό/Προσλήψεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (16-2-2021), με ΑΔΑ: 9Α5Α46ΜΤΛ6-ΘΜΕ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης