Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3010/27-04-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση μερικής απασχόλησης ως μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων (Investment Committee) του νέου Προγράμματος InvestEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://europa.eu/investeu/page/investeu-fund-governance_en

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΜΗΘ46ΜΤΛ6-ΤΙ1)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3010/27-04-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση μερικής απασχόλησης ως μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων (Investment Committee) του νέου Προγράμματος InvestEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://europa.eu/investeu/page/investeu-fund-governance_en

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΜΗΘ46ΜΤΛ6-ΤΙ1)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-5-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3010/27-04-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση μερικής απασχόλησης ως μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων (Investment Committee) του νέου Προγράμματος InvestEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: