Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGCOMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGCOMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGCOMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.7241/29-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα δώδεκα (12) υποψηφίων, προκειμένου να καλυφθούν περίπου έξι (6) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για την Ομάδα του Επικεφαλής Οικονομολόγου – Chief Economist Team (CET), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DGCOMP), με στοιχεία:

COM/TA/COMP/21/AD5

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/info/departments/competition_en

https://epso.europa.eu/job-opportunities)

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–
prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα απαιτούμενα έγγραφα, πρέπει
να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση COMP-SELECTION2021-TACETAD5@ec.europa.eu, το αργότερο μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Eσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGCOMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18-11-2021) με ΑΔΑ: ΨΖΧΨ46ΜΤΛ6-Λ9Η

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGCOMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.7241/29-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την