Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-5-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-5-2019)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2994/02.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (34) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 27 Μαΐου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Yγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Yγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Kινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Kινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.C.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών (CNECT.B.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.Α.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.I.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.D.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3.A)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3.Β)

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.G.5)

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.Ε.1)

Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.SRSS)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΕΜPL.Β.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.3.Del Egypte) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.3.Del Gambie) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.3.Del Bangladesh) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.3.Del Pakistan) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΗΟΜΕ.A.3.Del Turquie) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.3)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-5-2019) (ΑΔΑ: 6Ι1Ρ465ΧΘΨ-46Α)

Για την Π.Ε. Κοζάνης