Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-11-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-11-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-11-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 7270/19.10.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι δύο (22) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της
Επιτροπής Μ1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2017.

Αναλυτικότερα:

1.Όσον αφορά στην 27η Νοεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω Μθέσεις:
 • Μία θέση στη ΜΓενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟMP.Β.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO.02)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3.Α)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)
 • Mία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.Ε.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.2)

2. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Η.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.05)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης(DEVCO.C.2./Forest)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.2-Water)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eνέργειας (ENER.E.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3.B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.A.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση(ΝEAR.A.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD.Β.2)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum- vitae/templatesinstructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΧΦ465ΧΘΨ-ΦΕΜ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης