Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (21-2-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (21-2-2022)

Σύμφωνα με το με Α.Π.823/07-02-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη δύο (2) θέσεων, με στοιχεία:

Σύμφωνα με το με Α.Π.823/07-02-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη δύο (2) θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –           ΘΕΣΗ          –            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

R C T – 2 0 2 1 – 0 0 1 1 4, Coordinating Officer in ECRET (2 posts) – European Centre for Returns Division (ECRET),                                                    28-02-2022

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00114

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ως άνω Οργανισμό.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ως άνω Οργανισμό.

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής

Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (21-2-2022) με ΑΔΑ: 9ΥΨ146ΜΤΛ6-497

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης