Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (21-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (21-6-2024)

Σύμφωνα με τα Α.Π.3756/13-06-2024, Α.Π.3712/13-06-2024 και Α.Π.3755/13-06-2024 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee- EESC) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
CESE/END/Β1-REX/03/2024 Seconded National Expert(M/F)(administrator level) Directorate B-Legislative Work Unit B.1 REX-External Relations 01.07.2024(12:00 τ.ώ. Βρυξελλών)
CESE/END/B2-TEN/02/2024 Seconded National Expert(M/F)(administrator level) Directorate B-Legislative Work Unit B.2 TEN- Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society 01.07.2024(12:00 τ.ώ. Βρυξελλών)
CESE/END/Β3-NAT/04/2024 Seconded National Expert(M/F)(administrator level) Directorate B-Legislative Work Unit B.3 NAT-Agriculture, Rural Development and the Environment 01.07.2024(12:00 τ.ώ. Βρυξελλών)

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://eesc.europa.eu

Δεδομένου, ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ Ε.Ε., οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2024.

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Υφυπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (21-6-2024) (με ΑΔΑ: 6ΑΥΛ46ΜΤΛ6-Ο5Κ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (19-6-2024)