Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-5-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-5-2022)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το Α.Π.
2636/08-04-2022 έγγραφό της, διαβιβάζει την υπό στοιχεία
GSC/HRU/IELU/515/2022/06-04-2022 επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX η οποία αφορά στην ακόλουθη προκήρυξη θέσης
εθνικού εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

S N E / 2 0 2 2 / 1 5 Research Officer in Research and Innovation Unit

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από
βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας
τους (βλ. συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση
admin@rp-grece.be έως την 17η Μαΐου 2022.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προκηρύξεις, στις οποίες προσδιορίζονται
τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται
στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–
prosopiko/category–apospaseis

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-5-2022), με (ΑΔΑ: ΨΚΗ146ΜΤΛ6-ΦΥΗ)

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης