Μετατάξεις

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (23-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (23-2-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (23-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 731/03-02-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει την υπό στοιχεία C G O / H R S / J O P O / 6 9 6 / 1 2 9 / 2 0 2 1 / 0 1 . 0 2 . 2 0 2 1 επιστολή του Γενικού Διευθυντή της FRONTEX, η οποία αφορά στην υπό στοιχεία S N E / 2 0 2 1 / 0 1 προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα, Data Analyst, με απόσπαση στη FRONTEX.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους (βλ. συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be το αργότερο έως τις 24 Φεβρουαρίου 2021.

Η ανωτέρω προκήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης