Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5-5-2021)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5-5-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5-5-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021 (ΑΔΑ: Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ)) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 2444/12-04-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για την ακόλουθη προκήρυξη τριών (3) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

SNE/2021/02

1. Real Time Surveillance Expert – MAS Coordinator

2. Maritime Surveillance Expert

3. Senior Duty Officer

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 16η Μαΐου 2021

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους, θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 13η Μαΐου 2021.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Λ5Ξ46ΜΤΛ6-850)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5-5-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 2444/12-04-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για την ακόλουθη προκήρυξη τριών (3) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

SNE/2021/02

1. Real Time Surveillance Expert – MAS Coordinator

2. Maritime Surveillance Expert

3. Senior Duty Officer

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 16η Μαΐου 2021