Μετατάξεις

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (26-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (26-2-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (26-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 958/10-02-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει την υπό στοιχεία CGO/HRS/JOPO/697/130/ 2021/08.02.2021 επιστολή του Γενικού Διευθυντή της FRONTEX, η οποία αφορά στην υπό στοιχεία SNE/2021/02 προκήρυξη για την πλήρωση, με απόσπαση, των κάτωθι τριών (3) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRONTEX:

1. Real Time Surveillance Expert – MAS Coordinator

2. Maritime Surveillance Expert

3. Senior Duty Officer

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/.

Τα κράτη μέλη καλούνται να προτείνουν μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους κατάλληλους υποψηφίους έως τις 5 Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους (βλ. συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be το αργότερο έως τις 2 Μαρτίου 2021.

Η ανωτέρω προκήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (26-2-2021)

Ανα κοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (26-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 958/10-02-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει την υπό στοιχεία CGO/HRS/JOPO/697/130/ 2021/08.02.2021 επιστολή του Γενικού Διευθυντή της FRONTEX, η οποία αφορά στην υπό στοιχεία SNE/2021/02 προκήρυξη για την πλήρωση, με απόσπαση, των κάτωθι τριών (3) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRONTEX θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRONTEX: