Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-5-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-5-2022)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 2896/26-04-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο 2022 και τον Ιούνιο 2022.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαΐου 2022:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-E-5)
 • Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-I-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-C-1_Georgia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-C-1_Moldavia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-Α-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-F-4)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2022:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Η-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-C-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-Α-4)
 • Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-E-3_Del UN Geneva) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στηv Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-B-4) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-Α-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-Ε-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΜΑRE-Α-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-E-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-G-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Δέκα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Α-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-D-1)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:.

 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-5-2022), με ΑΔΑ: 6ΘΒΖ46ΜΤΛ6-2ΔΠ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης