Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (26-4-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (26-4-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π.2078/03-04-2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης με απόσπαση, δέκα (10) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση και ειδικότερα στη Διεύθυνση Ουκρανίας (DG NEAR/Ukraine Service )(cost-free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 28η Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV) και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής (cover/motivation letter), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο «About me» (ή στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» για παλαιότερο έντυπο) επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γενική Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Μονάδα) στην οποία επιθυμούν να εργασθούν (εν προκειμένω DG NEAR/Ukraine Service).

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση και με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και προαιρετική συνοδευτική επιστολή ενοποιημένα σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και σε δεύτερο ξεχωριστό αρχείο το διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.:

admin@rp-grece.be

(υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου 2023 προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (26-4-2023), με ΑΔΑ: Ψ2Χ446ΜΤΛ6-466

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης