Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2-12-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 7692/18-11-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2021 και τον Ιανουάριο 2022.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Δεκεμβρίου 2021:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-A-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-C-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3)
 • Μία θέση στη Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-E-3)

 

 

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2022:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-Β-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Β-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-A-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-L-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-Β-3_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-Β-3_Β) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-B-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-I-2)
 • Έξι θέσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-E-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής κα Αλιείας (MARE-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-C-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-Ε-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-Ε-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-Ε-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-G-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Ε-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-Ε-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-Α-1)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών,
βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο «About me» (ή στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» για παλαιότερο έντυπο) επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γενική Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Μονάδα π.χ. MOVE-F-4) στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2-12-2021), με ΑΔΑ: 60ΨΘ46ΜΤΛ6-ΙΔ6

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης