Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-3-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-3-2023)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ.1069/22-02-2023 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο 2023 και τον Απρίλιο 2023.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Μαρτίου 2023:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Β-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-D-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-Β-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Β-3)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Απριλίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-C-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-Α-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-F-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-H-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A-MT-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-ES-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-HU-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-B-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-F-4)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-G-2)

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-1)
 • Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI-5) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRΑ-02)
 • Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRΑ-02)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-D-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-F-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-B-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-Ε-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO-EMPL-DAC-6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO-EMPL-DAC-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-C-2)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-N)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (ΤRADE-Β-3)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:.

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-3-2023), με ΑΔΑ: 9Σ2046ΜΤΛ6-Γ4Χ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης