Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση έξι (6) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-7-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση έξι (6) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-7-2022)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 4481/20-06-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα στο νεοσυσταθέν Task Force EU Energy Platform και παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Το κόστος της απόσπασης καλύπτεται από την Υπηρεσία του αιτούντος (cost-free).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ΕΕ περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οι θέσεις γνωστοποιούνται μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών ή και του διαδικτύου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, προερχόμενοι από το δημόσιο τομέα, οφείλουν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικώς μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (Εuropean CV – EUROPASS που μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu/en/home).

Ο υποψήφιος δύναται να επισυνάψει στο βιογραφικό του σημείωμα και συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), υπόδειγμα της οποίας μπορεί επίσης να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

Το ως άνω ειδικό έντυπο θα πρέπει να συντάσσεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα (για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας), σε μορφή Word ή PDF, ενώ επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία και Μονάδα), για την οποία υποβάλλουν αίτημα (εν προκειμένω ENER-Task Force EU Energy Platform).

Διευκρινίζεται ότι η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κ-μ έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικώς σε ηλεκτρονική μορφή (με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα (EUROPASS) και συνοδευτική επιστολή (motivation letter) σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.:

admin@rp-grece.be

(υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

Επιπλέον, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται (σε ξεχωριστό αρχείο) από το διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας των αιτούντων με τη σύμφωνη γνώμη αυτής (αποστολή επίσης στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τα υπόλοιπα στοιχεία των φακέλων υποψηφιοτήτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.ο.κ.) δύνανται να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, εφ’ όσον απαιτείται.

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση έξι (6) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-7-2022), με ΑΔΑ: ΩΑΔΛ46ΜΤΛ6-0Φ3

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης