Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «AVIN OIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «AVIN OIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «AVIN OIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «AVIN OIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 162732/17-10-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) στην επιχείρηση «AVIN OIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, διότι τιμολόγιο που εκδόθηκε από την ανωτέρω επιχείρηση, παρουσιάζει έλλειψη στοιχείων και συγκεκριμένα, δεν αναγράφονται οι αριθμοί των σφραγίδων, των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 13 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 παρ.3 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ», και προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 4Γ της υπ’ αριθ. 91354/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειάς μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ