Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

penalty - πρόστιμο

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.142727/16-09-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ.» στο υποκατάστημα 932 της επιχείρησης που εδρεύει στην περιοχή Αγ. Αθανασίου στη Σιάτιστα του Δήμου Βοΐου, διότι κατά τον έλεγχο τιμών που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι :

  1. η τιμή χρέωσης ενός προϊόντος στο ταμείο του καταστήματος ήταν υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή στην πινακίδα στο ράφι πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 9 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017), το οποίο επιφέρει διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) και ότι
  2. στα ράφια πώλησης προϊόντος διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 7 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) και του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017), το οποίο, επίσης επιφέρει διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειας μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ