επιχείρηση «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.»

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166109/21-10-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) στην επιχείρηση ««ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.», με έδρα τον Πειραιά, διότι διακινούσε και εμπορευόταν πετρέλαιο κίνησης, που βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από το κατώτερο επιτρεπτό όριο.

Ως εκ τούτου χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, εύφλεκτο και επικίνδυνο, κατά παράβαση της παρ.5 άρθρου 20 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειάς μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ