Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9-7-2018 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.

Κοζάνης ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ,

της αριθμ.  ΣΟΧ 1/2018  προκήρυξης της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) για την πρόσληψη προσωπικού

ΠΕ κτηνιάτρων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους  η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει στις 10-7-2018 ήτοι από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα