Ανακοίνωση ακύρωσης προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση ακύρωσης προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση ακύρωσης προκηρύξεων θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-11-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/158/19801/25-10-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΝΣ46ΜΤΛ6-Φ1Κ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με τα από 27/10/2021 και 08/11/2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανακοινώνει ότι αποσύρονται οι προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-F-2) και μία θέση την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-B-3), με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/158/19801/25-10-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΝΣ46ΜΤΛ6-Φ1Κ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 6866/18-10-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο 2021 και τον Δεκέμβριο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2021:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-E-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-E-4)

 

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Δεκεμβρίου 2021:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-C-4)
 • Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-GA-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-D-EN-0)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-E-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3_B)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-B-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-D-1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-E-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-G-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-1)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-B-5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-01)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-A-2)
 • Δέκα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-C-2_Del Singapour) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV),

αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5ΝΣ46ΜΤΛ6-Φ1Κ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης