Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Προκηρύξεις θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 9/11/2016 έως 18/11/2016.

Συνημμένα:

Το έντυπο της Αίτησης (σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

Το ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)