Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
 6. Την υπ΄αριθμ. 89/10-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
 7. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 64247/12-5-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:

  «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)».

 8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 απόφαση της Επιτροπής της του άρθρου2 παρ. 1 της αριθμ. ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α) όπως  ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15928/4-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους».
 9. Την υπ΄αριθμ. 259/18-9-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».
 10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 153847/11-10-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 259/18-09-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας».
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, περί υποχρέωσης πρόβλεψης θέσεων προσωπικού στους Ο.Ε.Υ. των Περιφερειών αποκλειστικώς για τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 877/21-3-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 939/τ. Β΄/27-3-2012).
 13. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 215265/13824/7-12-2017 και 215258/13823/7-12-2017 βεβαιώσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οκτώ μήνες), συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που εδρεύουν στην Κοζάνη.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει απο τις 30/12/2017*  έως και τις 08/01/2018.

* (Η ταχυδρομική αποστολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 30/12/2017 ενώ η κατάθεση αυτοπροσώπως στην υπηρεσία θα γίνεται από τις 02/01/2018 έως και τις 08/01/2018.)

Η Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης (ΑΔΑ 6Υ377ΛΨ-ΙΨΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2