Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην ΕΚΧΑ ΑΕ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε.

«Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ’ εφαρογή του άρθρου 4 του ν. 4 164/2013 προκειένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηατολογίου, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́314), όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

78Θ346Ψ84Η-ΟΨΛ