Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο  Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου(Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 11,1/1076/21.12.2012-ΦΕΚ 3543/Β΄/31.12.2012), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α΄).

Για το λόγο αυτό καλουνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα 11745).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση